• Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing.

  • Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing.

Your welcome headline here

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus. Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

- Manish G
Box heading

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

Box heading

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

Box heading

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

กองทุนความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยการกระตุ้นการลงทุนผ่านทางสังคมและธุรกิจ

11

กิจการเพื่อสังคมคือหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบกลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆ กัน หรือที่เรียกว่า Triple Bottom Line โดยเป้าหมายทางการเงิน เช่นการสร้างรายได้นั้น มีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป กิจการเพื่อสังคม ต่างจากความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (CSR) ตรงที่กิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ในขณะที่ CSR มักจะเป็นกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมของกิจการที่แสวงหากำไรตามปกติ

กิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมก้าวหน้า ขยายขนาด และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้นตามมาโดยทวีความซับซ้อน หลากหลาย และความรุนแรงเช่นเดียวกัน จนยากที่หน่วยงานภาครัฐจะรับมือได้ทั้งหมด ในขณะที่หน่วยงานเอกชนก็มักดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยตรง เช่น ผู้ถือหุ้น เท่านั้น ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จึงเกิดหน่วยงานที่เรียกว่า องค์การสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมักต้องพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอก ในลักษะต่างๆ เช่น การรับบริจาค การขอการสนับสนุนแบบให้เปล่า ทำให้ประสบปัญหาความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ข้อจำกัดในการขยายขอบเขตและงาน และความยั่งยืนขององค์กร นี่เป็นข้อจำกัดที่เป็นจุดกำเนิดของกิจการเพื่อสังคม ที่ดำเนินงานเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงการดำเนินงานและขยายงานให้เต็มศักยภาพ

รัฐบาลของหลากหลายประเทศเห็นความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม และมีนโยบายในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม เช่นในประเทศอังกฤษ มีการก่อตั้งหน่วยงานชื่อ Office of the Third Sector (OTS) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักคณะรัฐมนตรี โดย OTS มีนโยบายหลัก คือการผลักดันและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม และยังช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่ดี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และลดอุปสรรคในการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานเฉพาะกิจ Social Investment Task Force ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลในเรื่องการขยายตัวของกองทุน Phoenix การจัดตั้งการให้เครดิตทางภาษีของการลงทุนเพื่อชุมชน การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐสู่กองทุนร่วมพัฒนาชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการเงินแก่ชุมชน

การช่วยเหลือทางสังคมขององค์กรและธุรกิจต่างๆ

10

เมื่อพูดถึงจริยธรรม คนส่วนใหญ่มักจะมองเป็นเรื่องภายในองค์กร แต่ในสภาพที่กว้างกว่าธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ใช้บริการ คู่ค้า หน่วยงานของรัฐตลอดจนสังคมและชุมชน ธุรกิจจึงเป็นหน่วยเล็ก ๆ หน่วยหนึ่งของสังคม มีการสร้างงาน สร้างความเจริญ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐนำภาษีประเภทต่าง ๆ จากภาคธุรกิจไปพัฒนาสังคม ธุรกิจจึงต้องมีจริยธรรมและจะต้องดูแลไม่ให้ธุรกิจเสียหายหรือมีผลกระทบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในหลายประเด็นปัญหาหรือรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจ การดำเนินขององค์กรธุรกิจอยู่นอกเหนือข้อบังคับทางกฎหมาย เช่น การผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ การส่งเสริมการจ้างแรงงาน ตลอดจนการดูแลป้องกันสภาพแวดล้อมที่นอกเหนือจากข้อบังคับทางกฎหมาย ให้การช่วยเหลือในกิจกรรมด้านการกุศลสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

ในเบื้องต้นองค์กรธุรกิจทุกองค์กรจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดขององค์กร ในเชิงเศรษฐกิจองค์กรจะต้องมีกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการ สามารถผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในระดับนี้องค์กรต้องมีการลงทุน มีการจัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยี ตลอดจนการกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการตลาดการบริหารและการจัดการ ซึ่งความอยู่รอดในเบื้องต้นจะทำให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโต และคิดจะทำในสิ่งที่นอกเหนือจากความอยู่รอดขององค์กรต่อไปได้ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง องค์กรธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคม เช่น ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ ต้องชำระภาษีอากร หรือข้อกำหนดอื่นที่สังคมกำหนดเพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแสดงออกถึงความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม จะต้องดำเนินการควบคู่กับทางกฎหมาย ตามที่กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายเป็นกติกาพื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งองค์กรธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามแต่สังคมมีความคาดหวังต่อองค์กรธุรกิจที่จะให้ผู้ประกอบการมีจริยธรรมในการประกอบ ดูแลด้านคุณภาพสินค้า ตลอดจนการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ด้วย สำหรับความรับผิดชอบด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์นั้น โดยปกติในทุกสังคมจะมีการแสดงออกของคนในสังคมด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและจิตสำนึกพื้นฐาน ทั้งนี้อาจจะเป็นลัทธิ ศาสนา ความเชื่อ ตลอดจนแนวคิดและทัศนคติของแต่ละบุคคล มีการทำบุญ บริจาคทาน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ฯลฯ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ทางสังคมใด ๆ กำหนดไว้ เป็นการกระทำด้วยความพึงพอใจ ในการประกอบการธุรกิจการแสดงออกในการช่วยเหลือด้านกุศลและสาธารณประโยชน์ เป็นการแสดงถึงความมีจริยธรรมในการช่วยเหลือสังคมในระดับหนึ่ง เมื่อองค์กรมีความแข็งแกร่งมีกิจกรรมที่ดีที่จะอยู่รอดได้ การคืนกำไรสู่สังคมในการช่วยเหลือด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์จะกลายเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นปฏิบัติตาม เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดสัมมนาให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการคืนกำไรสู่สังคม และเป็นความพึงพอใจและจิตสำนึกขององค์กร ที่สามารถจะวัดถึงความมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจได้

พัฒนาธุรกิจจากเรื่องพื้นฐานง่ายๆ

ปัจจุบันมีแผนธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายและหลายๆ ครั้งก็พบว่ารูปแบบธุรกิจ หรือแผนการตลาดใหม่ๆ นั้นมีมากจนไม่รู้จะทดลองธุรกิจไหนดี เพราะการทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะสามารถลองผิดลองลองถูกได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้วนั้นอาจทำให้เสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะแนะนำการทำธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้น โดยการสร้างสิ่งต่างๆดังนี้

แรงบันดาลใจจากธุรกิจรอบข้าง โดยการพัฒนาธุรกิจของตัวเองและศึกษาธุรกิจว่ามีอะไรที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเราเองได้บ้าง และผลที่ตามมาเมื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน

การใส่ใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ถือเป็นเรื่องแรกที่ไม่ควรมองห้ามเพราะการใส่ใจเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะคนส่วนใหญ่นั้นมักเลือกที่จะเดาใจลูกค้ากันเอาเอง ฉะนั้นวิธีที่ง่ายและได้ผลลัพธ์ คือ การรับฟังลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาประเมินเพื่อพัฒนาสินค้า และการบริการแต่ละด้านให้ตรงจุดได้มากขึ้น

การใส่ใจคนในทีม นอกจากการเอาใจใส่ลูกค้าแล้วจะต้องเอาใจใส่สมาชิกในทีมด้วย เพราะการทำงานเป็นทีมนั้นจะทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆขึ้น ในขณะที่หลายคนเลือกที่จะเชื่อมั่นความคิดตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ การคิดแบบนี้เป็นการปิดกั้นความคิดเห็นดีๆ จากพนักงานของตัวเองแล้ว ยังเป็นการทำให้พนักงานนั้นรู้สึกไม่ดี ไม่มีกำลังใจจะทำงาน และเลือกที่จะไม่เสนอข้อเสนอแนะดีๆ

 เปิดมุมมองให้กว้าง โดยการเข้าอบรมสัมมนาด้านธุรกิจ หรือซื้อหนังสือมานั่งศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่า แต่วิธีเหล่านี้เป็นหนทางในการหาไอเดีย และแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะสิ่งเหล่านี้คือการเรียนรู้จากที่ประสบความสำเร็จมา

ที่ปรึกษาธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจคนเดียวแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะเราไม่ได้มีความสามารถในการทำธุรกิจได้ครบทุกด้าน การมองหาที่ปรึกษาทางธุรกิจถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจ และผ่านพ้นอุปสรรคได้ อย่างเช่น ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือด้านการบัญชี

หากมีพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมาก

แนะนำให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและทั่วไป

แนะนำให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและก็ทั่วไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยรับรองความเป็นอิสระในการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ และให้องค์กรอัยการมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารดูแลการ งบประมาณและการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของอัยการที่ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างเป็นกลาง และจะต้องดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด มีอัยการสูงสุดเป็นผู้ บังคับบัญชา การเข้าดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งของอัยการสูงสุดต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการอัยการและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ในต่างจังหวัดให้มีสำนักงานอัยการภาค 1 – 9 เป็นหน่วยงานบังคับบัญชากำกับดูแล และมีสำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

อำนาจหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ บริหารงานยุติธรรม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอด ภัย ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน โดยพนักงานอัยการจะเป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ตลอดทั้งดำเนินคดีอาญาในฐานะทนายแผ่นดินรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่ การพิจารณาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตรวจร่างสัญญา ตอบข้อหารือ ตลอดทั้งดำเนินคดีแพ่งในฐานะทนายความแผ่นดินแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมายการช่วยเหลือทางอรรถคดีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททำนิติกรรมสัญญาตั้งผู้จัดการมรดกตั้งผู้ปกครองการขอรับบุตรบุญธรรมการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน อับเดตที่อยู่อีเมลสำรองและคำถามเพื่อความปลอดภัยของคุณ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถกู้คืนบัญชีของคุณหากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้ ตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมลที่แสดงเป็นที่อยู่อีเมลสำรองและคำถามเพื่อความปลอดภัยของคุณจดจำได้ง่ายสำหรับคุณ แต่ผู้อื่นจะเดาได้ยาก

การทำธุรกิจออนไลน์อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในเวลานี้

ทำธุรกิจออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต

สำหรับหลายๆคนที่ต้องการจะเลือกช่องทางในการทำธุรกิจกันอยู่ในเวลานี้นั้น วันนี้เรามานำเสนออีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับการทำธุรกิจออนไลน์ที่กำลังมาแรง เพราะใช้เงินลงทุนที่น้อยแล้วยังสามารถี่จะทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ของเรานั้นเป็นที่รู้จักสำาหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ง่ายอีกด้วย เพทราะเพียงแค่มีเลือกใช้บริการสร้างเว็บที่มีความสวยงามและจากนั้นก็ทำการลงรายละเอียดต่างๆสำหรับสินค้าและบริการต่างๆที่เราต้องการขายของออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้นก็สามารถที่จะช่วยทำให้เราสามารถเริ่มต้นการขายสินค้าและบริการได้ทันที ซึ่งการสร้างเว็บนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่มีความยากแต่อย่างใด เนื่องจากในเวลานี้นั้นเว็บสำเร็จรูปได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์กันอย่างเต็มที่ เพราะสามารถที่จะออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับกับการขายของออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และยังมีระบบสำเร็จรูปต่างให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งานเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการของเราผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ข้อดีของการเลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปมาเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์ของเรา
เว็บไซต์สำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์ใช้งานได้ง่าย
เนื่องจากเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นมีค่าบริการที่ถูกกว่าเว็บไซต์ในรูปแบบอื่นๆ และยังเหมาะสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่เนอย่างมาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์มาก่อนก็สามารถที่จะสร้างเว็บขึ้นมาได้อย่างสวยงาม และยังมีระบบสำเร็จรูปต่างๆที่พร้อมจะช่วยทำให้การขายของออนไลน์ของเรานั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถที้่จะเลือกใช้งานระบบต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานก็ได้เช่นกัน หรือจะเลือกตกแต่งเว็บไซต์ของเราเพิ่มเติมเพื่อทำให้น่าดึงดูดตาดึงดูดใจกับผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆภายในเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นกัน เพราะเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นสามารถที่จะทำการปรับแต่งหรือเพิ่มเติมมสิ่งต่างๆที่เราต้องการ่ได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว จึงทำให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับหลายๆคนที่อยากจะสร้างเว็บให้กับการทำธุรกิจออนไลน์ในเวลานี้นั่นเอง