• Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing.

  • Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing.

Your welcome headline here

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus. Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

- Manish G
Box heading

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

Box heading

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

Box heading

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

การแสดงน้ำใจและช่วยเหลือกันของคนในสังคม

บุคคลจะเปลี่ยนความคิดจากการปฏิเสธการช่วยเหลือผู้อื่น มาเป็นให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการกระตุ้นความรู้สึกอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อเห็นผู้อื่นประสบปัญหาแล้วรู้สึกอยากช่วย คนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจบริจาคเลือดไม่ได้เกิดจากความเต็มใจในครั้งแรก แต่เมื่อเห็นผู้อื่นบริจาคเลือดก็รู้สึกดี และอยากทำตามบ้าง จะเห็นได้ว่าการแสดงน้ำใจและช่วยเหลือกันและกันของคนในสังคม เป็นพฤติกรรมเลียนแบบประเภทหนึ่งที่ยิ่งพบเห็นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งกระตุ้นให้ทำตามมากเท่านั้น การแสดงน้ำใจต่อกันเป็นสิ่งที่สำคัญมาในสังคมปัจจุบันนี้ และควรปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับบุตรหลาน เด็กและเยาวชน ตลอดจนคนใกล้ชิด เริ่มจากคนใกล้ตัว

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

จำเป็นจะต้องเป็นผู้มีน้ำใจ มีไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง และความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนสามารถทำได้ ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงผู้อื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่ต้องการให้คนอื่นแสดงต่อตนเอง สามารถทำดีต่อผู้อื่นได้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ แสดงน้ำใจกับคนรอบข้าง เสียสละกำลังทรัพย์ สติปัญญา กำลังกาย และเวลา ให้แก่ผู้เดือดร้อน การเป็นคนมีน้ำใจจะทำให้เรามีจิตใจที่ดีงาม เบิกบาน แจ่มใส ผิวพรรณผ่องใส มีมิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วย เพราะความมีน้ำใจแสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ชีวิตก็ย่อมพบแต่ความสุข

การเข้ามามีบทบาทเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคม ผ่านทางกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก จะต้องพิจารณาก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่สังคมต้องการ สิ่งใดที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์แก่องค์รวมของประเทศ และพี่น้อง ทั้งต้องทำให้เกิดการเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจและการอยู่ร่วมกับสังคมหรือชุมนุมชนนั้นๆ การดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆกัน เช่น การสร้างรายได้นั้นมีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป

ความมีน้ำใจนั้นตรงกันข้ามความเห็นแก่ตัว

ขณะที่คนเห็นแก่ตัวมักจะคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวมาก่อน แต่แน่นอนที่คนมีน้ำใจจะคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมบ้าง และความมีน้ำใจก็ยังตรงกันข้ามกับความอิจฉาริษยา คนที่อิจฉาริษยาคนอื่นย่อมปรารถนาที่จะเห็นความล้มเหลวของผู้ที่ได้ดีกว่า แต่คนมีน้ำใจนั้นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าจะมีมุทิตา และจะแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ ผู้มีน้ำใจจะนึกถึงผู้อื่นและจะพยายามช่วยผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า ผู้มีน้ำใจจึงเป็นที่รักและต้องการของคนทั่วไป และเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคม และที่สำคัญพวกเขาเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอน

กองทุนความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยการกระตุ้นการลงทุนผ่านทางสังคมและธุรกิจ

11

กิจการเพื่อสังคมคือหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบกลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆ กัน หรือที่เรียกว่า Triple Bottom Line โดยเป้าหมายทางการเงิน เช่นการสร้างรายได้นั้น มีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป กิจการเพื่อสังคม ต่างจากความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (CSR) ตรงที่กิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ในขณะที่ CSR มักจะเป็นกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมของกิจการที่แสวงหากำไรตามปกติ

กิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมก้าวหน้า ขยายขนาด และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้นตามมาโดยทวีความซับซ้อน หลากหลาย และความรุนแรงเช่นเดียวกัน จนยากที่หน่วยงานภาครัฐจะรับมือได้ทั้งหมด ในขณะที่หน่วยงานเอกชนก็มักดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยตรง เช่น ผู้ถือหุ้น เท่านั้น ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จึงเกิดหน่วยงานที่เรียกว่า องค์การสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมักต้องพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอก ในลักษะต่างๆ เช่น การรับบริจาค การขอการสนับสนุนแบบให้เปล่า ทำให้ประสบปัญหาความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ข้อจำกัดในการขยายขอบเขตและงาน และความยั่งยืนขององค์กร นี่เป็นข้อจำกัดที่เป็นจุดกำเนิดของกิจการเพื่อสังคม ที่ดำเนินงานเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงการดำเนินงานและขยายงานให้เต็มศักยภาพ

รัฐบาลของหลากหลายประเทศเห็นความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม และมีนโยบายในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม เช่นในประเทศอังกฤษ มีการก่อตั้งหน่วยงานชื่อ Office of the Third Sector (OTS) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักคณะรัฐมนตรี โดย OTS มีนโยบายหลัก คือการผลักดันและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม และยังช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่ดี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และลดอุปสรรคในการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานเฉพาะกิจ Social Investment Task Force ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลในเรื่องการขยายตัวของกองทุน Phoenix การจัดตั้งการให้เครดิตทางภาษีของการลงทุนเพื่อชุมชน การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐสู่กองทุนร่วมพัฒนาชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการเงินแก่ชุมชน

การช่วยเหลือทางสังคมขององค์กรและธุรกิจต่างๆ

10

เมื่อพูดถึงจริยธรรม คนส่วนใหญ่มักจะมองเป็นเรื่องภายในองค์กร แต่ในสภาพที่กว้างกว่าธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ใช้บริการ คู่ค้า หน่วยงานของรัฐตลอดจนสังคมและชุมชน ธุรกิจจึงเป็นหน่วยเล็ก ๆ หน่วยหนึ่งของสังคม มีการสร้างงาน สร้างความเจริญ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐนำภาษีประเภทต่าง ๆ จากภาคธุรกิจไปพัฒนาสังคม ธุรกิจจึงต้องมีจริยธรรมและจะต้องดูแลไม่ให้ธุรกิจเสียหายหรือมีผลกระทบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในหลายประเด็นปัญหาหรือรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจ การดำเนินขององค์กรธุรกิจอยู่นอกเหนือข้อบังคับทางกฎหมาย เช่น การผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ การส่งเสริมการจ้างแรงงาน ตลอดจนการดูแลป้องกันสภาพแวดล้อมที่นอกเหนือจากข้อบังคับทางกฎหมาย ให้การช่วยเหลือในกิจกรรมด้านการกุศลสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

ในเบื้องต้นองค์กรธุรกิจทุกองค์กรจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดขององค์กร ในเชิงเศรษฐกิจองค์กรจะต้องมีกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการ สามารถผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในระดับนี้องค์กรต้องมีการลงทุน มีการจัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยี ตลอดจนการกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการตลาดการบริหารและการจัดการ ซึ่งความอยู่รอดในเบื้องต้นจะทำให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโต และคิดจะทำในสิ่งที่นอกเหนือจากความอยู่รอดขององค์กรต่อไปได้ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง องค์กรธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคม เช่น ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ ต้องชำระภาษีอากร หรือข้อกำหนดอื่นที่สังคมกำหนดเพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแสดงออกถึงความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม จะต้องดำเนินการควบคู่กับทางกฎหมาย ตามที่กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายเป็นกติกาพื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งองค์กรธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามแต่สังคมมีความคาดหวังต่อองค์กรธุรกิจที่จะให้ผู้ประกอบการมีจริยธรรมในการประกอบ ดูแลด้านคุณภาพสินค้า ตลอดจนการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ด้วย สำหรับความรับผิดชอบด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์นั้น โดยปกติในทุกสังคมจะมีการแสดงออกของคนในสังคมด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและจิตสำนึกพื้นฐาน ทั้งนี้อาจจะเป็นลัทธิ ศาสนา ความเชื่อ ตลอดจนแนวคิดและทัศนคติของแต่ละบุคคล มีการทำบุญ บริจาคทาน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ฯลฯ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ทางสังคมใด ๆ กำหนดไว้ เป็นการกระทำด้วยความพึงพอใจ ในการประกอบการธุรกิจการแสดงออกในการช่วยเหลือด้านกุศลและสาธารณประโยชน์ เป็นการแสดงถึงความมีจริยธรรมในการช่วยเหลือสังคมในระดับหนึ่ง เมื่อองค์กรมีความแข็งแกร่งมีกิจกรรมที่ดีที่จะอยู่รอดได้ การคืนกำไรสู่สังคมในการช่วยเหลือด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์จะกลายเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นปฏิบัติตาม เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดสัมมนาให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการคืนกำไรสู่สังคม และเป็นความพึงพอใจและจิตสำนึกขององค์กร ที่สามารถจะวัดถึงความมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจได้

พัฒนาธุรกิจจากเรื่องพื้นฐานง่ายๆ

ปัจจุบันมีแผนธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายและหลายๆ ครั้งก็พบว่ารูปแบบธุรกิจ หรือแผนการตลาดใหม่ๆ นั้นมีมากจนไม่รู้จะทดลองธุรกิจไหนดี เพราะการทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะสามารถลองผิดลองลองถูกได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้วนั้นอาจทำให้เสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะแนะนำการทำธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้น โดยการสร้างสิ่งต่างๆดังนี้

แรงบันดาลใจจากธุรกิจรอบข้าง โดยการพัฒนาธุรกิจของตัวเองและศึกษาธุรกิจว่ามีอะไรที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเราเองได้บ้าง และผลที่ตามมาเมื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน

การใส่ใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ถือเป็นเรื่องแรกที่ไม่ควรมองห้ามเพราะการใส่ใจเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะคนส่วนใหญ่นั้นมักเลือกที่จะเดาใจลูกค้ากันเอาเอง ฉะนั้นวิธีที่ง่ายและได้ผลลัพธ์ คือ การรับฟังลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาประเมินเพื่อพัฒนาสินค้า และการบริการแต่ละด้านให้ตรงจุดได้มากขึ้น

การใส่ใจคนในทีม นอกจากการเอาใจใส่ลูกค้าแล้วจะต้องเอาใจใส่สมาชิกในทีมด้วย เพราะการทำงานเป็นทีมนั้นจะทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆขึ้น ในขณะที่หลายคนเลือกที่จะเชื่อมั่นความคิดตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ การคิดแบบนี้เป็นการปิดกั้นความคิดเห็นดีๆ จากพนักงานของตัวเองแล้ว ยังเป็นการทำให้พนักงานนั้นรู้สึกไม่ดี ไม่มีกำลังใจจะทำงาน และเลือกที่จะไม่เสนอข้อเสนอแนะดีๆ

 เปิดมุมมองให้กว้าง โดยการเข้าอบรมสัมมนาด้านธุรกิจ หรือซื้อหนังสือมานั่งศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่า แต่วิธีเหล่านี้เป็นหนทางในการหาไอเดีย และแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะสิ่งเหล่านี้คือการเรียนรู้จากที่ประสบความสำเร็จมา

ที่ปรึกษาธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจคนเดียวแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะเราไม่ได้มีความสามารถในการทำธุรกิจได้ครบทุกด้าน การมองหาที่ปรึกษาทางธุรกิจถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจ และผ่านพ้นอุปสรรคได้ อย่างเช่น ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือด้านการบัญชี

หากมีพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมาก

แนะนำให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและทั่วไป

แนะนำให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและก็ทั่วไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยรับรองความเป็นอิสระในการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ และให้องค์กรอัยการมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารดูแลการ งบประมาณและการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของอัยการที่ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างเป็นกลาง และจะต้องดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด มีอัยการสูงสุดเป็นผู้ บังคับบัญชา การเข้าดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งของอัยการสูงสุดต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการอัยการและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ในต่างจังหวัดให้มีสำนักงานอัยการภาค 1 – 9 เป็นหน่วยงานบังคับบัญชากำกับดูแล และมีสำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

อำนาจหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ บริหารงานยุติธรรม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอด ภัย ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน โดยพนักงานอัยการจะเป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ตลอดทั้งดำเนินคดีอาญาในฐานะทนายแผ่นดินรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่ การพิจารณาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตรวจร่างสัญญา ตอบข้อหารือ ตลอดทั้งดำเนินคดีแพ่งในฐานะทนายความแผ่นดินแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมายการช่วยเหลือทางอรรถคดีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททำนิติกรรมสัญญาตั้งผู้จัดการมรดกตั้งผู้ปกครองการขอรับบุตรบุญธรรมการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน อับเดตที่อยู่อีเมลสำรองและคำถามเพื่อความปลอดภัยของคุณ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถกู้คืนบัญชีของคุณหากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้ ตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมลที่แสดงเป็นที่อยู่อีเมลสำรองและคำถามเพื่อความปลอดภัยของคุณจดจำได้ง่ายสำหรับคุณ แต่ผู้อื่นจะเดาได้ยาก